Procedura postępowania w sprawie alarmu smogowego

Procedura postępowania w sprawie alarmu smogowego

Przedszkole nr 37 w Rybniku

 

Podstawa prawna:

  1. Zadaniem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i zdrowych warunków podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych, a także kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec istniejących zagrożeń.

      2. W ramach przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Przedszkole:
      1) Prowadzi działania aktywnej edukacji prozdrowotnej mającej na celu:
         • Budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu na zdrowie i    otoczenie;
         • Wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość powietrza (poznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw , które mają wpływ na ochronę i zanieczyszczenie powietrza).
       2) Dba o jakość powietrza w budynku
         • Pracownicy przedszkola nie otwierają okien w Przedszkolu w przypadku złej jakości powietrza
       3) Ogranicza do minimum ekspozycję dzieci na zanieczyszczenia powietrza poza budynkiem Przedszkola.

Zasady przebywania dzieci poza budynkiem Przedszkola

  1. Każdego dnia wyznaczeni przez dyrektora pracownicy w obu budynkach przedszkola sprawdzają informację z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z podanymi informacjami zaznaczają w formie graficznej Prognozę Smogową umieszczając  na tablicy  buźkę w odpowiednim kolorze.
  2. Prognoza Smogowa dostępna jest w widocznym miejscu przy wejściach do obu budynków przedszkola. 
  3. Bezpośrednio przed wyjściem  do ogrodu przedszkolnego pracownik administracji lub nauczyciel sprawdza informację umieszczoną na tablicy i podejmuje w tym celu właściwe działania dotyczące wyjścia dzieci na powietrze.
  4. Jeżeli indeks jakości powietrza jest:
  • bardzo dobry (kolor zielony) – dzieci mogą wychodzić na dwór bez ograniczeń – zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia;
  • umiarkowany (kolor żółty) – o pobycie na powietrzu decyduje nauczyciel, dzieci mogą przebywać na powietrzu lecz czas powinien być ograniczony – jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka;
  • dostateczny (kolor czerwony) – dzieci nie wychodzą na podwórko, a ich ewentualne przebywanie poza budynkiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum np. uczestnictwo w wyjściu lub wycieczce wcześniej zaplanowanej i trudnej do przełożenia na inny termin, nie należy otwierać okien w salach – zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne;
  • zły (kolor czarny) – dzieci nie wychodzą na dwór, nie otwiera się okien w salach – jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci.
  1. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym może w sytuacji wyjątkowej i uzasadnionej, do której można zaliczyć smog, ustalić dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Rybnik, 4.09.2018 r.

print