Organizacja

 

ORGANIZACJA

   Organem prowadzącym Przedszkole nr 37 w Rybniku jest Miasto Rybnik. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 
REKRUTACJA
 
   Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia rodziców pracujących, spełniające wymagania określone w Statucie Przedszkola, do 6 roku życia. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.
   Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, w wyznaczonym przez Urząd Miasta Rybnika terminie.
   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
   Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje poprzez nabór elektroniczny ogłaszany na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl. na której należy się zarejestrować i zalogować, oraz wypełnione, wydrukowane, podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie należy złożyć w przedszkolu.
Nabór następuje w miesiącu marcu.
 
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

GODZINY

 

CZYNNOŚCI

 

6.00 – 8.00

 

Zajęcia relaksacyjne poza podstawą programową

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, organizacyjne.

 

8.00 – 9.00

 

Zajęcia podstawy programowej

Czynności samoobsługowe i organizacyjne. Zabawy i ćwiczenia poranne.

Śniadanie.

9.00 – 10.00

 

Zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 12.00

Gry i zabawy swobodne oraz organizowane przez nauczyciela w sali, ogrodzie przedszkolnym, spacery, kontakty indywidualne.
Przygotowanie do obiadu, obiad.

12.00 – 13.00

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i opiekuńcze, gry i zabawy swobodne.              Leżakowanie-Maluchy  (do godz. 13.30)

13.00 – 14.00

Zajęcia relaksacyjne poza podstawą programową

Zajęcia dodatkowe

Czynności samoobsługowe i organizacyjne. Podwieczorek.

14.00 – 16.30

Gry i zabawy swobodne. Zabawy na placu  przedszkolnym  (zależnie  od pory roku ). Rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty indywidualne z rodzicami.