Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR 37 IM. JULIANA TUWIMA W RYBNIKU

 I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

      1.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  przez rodziców  (opiekunów prawnych, osoby upoważnione). Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.Osoby przyprowadzające, osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur.

 1. W godzinach od 6:00 do 7:00 rodzice powierzają dziecko nauczycielowi lub pracownikowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej w budynku przy ulicy św. Maksymiliana 24. O godzinie 7:00 dzieci starsze przeprowadzane są przez nauczyciela do sali zbiorczej znajdującej się w budynku przy ulicy św. Maksymiliana 26.a) W budynku przy ulicy św. Maksymiliana 26 w godzinach od 7:00-8:00 (według harmonogramu) rodzice wprowadzają dzieci bezpośrednio do sali zbiorczej,
 2. b) W budynku przy ulicy św. Maksymiliana 24 w godzinach od 7:00-8:15 dyżur w holu przy szatni dziecięcej pełni pracownik wyznaczony do odbierania dzieci i do doprowadzania do sal (według harmonogramu).
 3. W przypadku gdy rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona) przyprowadzi dziecko poza godzinami dyżuru pracownika przedszkola w szatni dziecięcej, jest zobowiązany samodzielnie zgłosić przyjście dziecka w sali dydaktycznej korzystając z domofonu i numerów poszczególnych sal. Po dokonaniu zgłoszenia należy czekać na zejście osoby upoważnionej do odprowadzenia dziecka pod opiekę nauczyciela do sali zajęć.
 4. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko dopiero po przekazaniu dziecka w ręce pracownika przedszkola.
 5. Rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona) jest zobowiązany do przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego i czystego.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi oznakami choroby.
 7. Nauczyciel nie jest upoważniony do podawania lekarstw dzieciom.
 8. Rodzice mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego na temat wszelkich przewlekłych dolegliwości, nie mających wpływu na gotowość dziecka do korzystania z opieki przedszkolnej.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II.ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
 1. Odbiór dziecka następuje :

a) w budynku przy ulicy św. Maksymiliana 26 z sal (według harmonogramu) bezpośrednio przez rodziców do godziny 16:00, od godziny 16:00 do 16:30 dzieci odbierane są z sali zbiorczej w budynku przy ulicy św. Maksymiliana

b) w budynku przy ulicy św. Maksymiliana 24 poprzez zgłoszenie przez domofon chęci odbioru dziecka. Pracownik przedszkola po zgłoszeniu osoby odbierającej  przyprowadza dziecko rodzicowi (opiekunowi prawnemu/ osobie upoważnionej).

 1. Z ogrodu przedszkolnego dzieci odbierane są bezpośrednio od nauczyciela. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć , kto odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego. Dziecku można pozwolić odejść jedynie wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 2. Z chwilą odebrania dziecka rodzic (opiekun prawny, osoba  upoważniona) jest zobowiązany do opuszczenia terenu przedszkola.
 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne. W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem. O zaistniałym fakcie zostaje poinformowany dyrektor i wicedyrektor.
 4. Wniosek o nie wydanie dziecka drugiemu z rodziców musi być poparty stosownym orzeczeniem sądu dotyczącym tej kwestii.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16:30.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach racy przedszkola- sytuacja losowa) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych, osób upoważnionych) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz zawiadomić policję.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 2. Procedura obowiązuje od 1.09.2018r..

.