Regulamin działania Elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Regulamin działania Elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 
1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system rejestracji pobytu dziecka.
 
2. Opiekun przyprowadzając i odbierając dziecko jest każdorazowo zobowiązany do zarejestrowania tego faktu za pomocą dyskietek indywidualnie przydzielonych dla każdego dziecka na stosownych czytnikach umieszczonych przy drzwiach wejściowych do szatni dziecięcej
 
a) Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę nieodpłatnie. Dyskietka ta stanowi własność przedszkola, a przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem , opiekun zobowiązany jest do zwrotu dyskietki.
b) Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dowolną ilość dodatkowych dyskietek przypisanych do danego dziecka.
 
3. System elektroniczny zawiera bufor 10 minut przed deklarowanym czasem pobytu dziecka i 10 minut po deklarowanym czasie pobytu dziecka, przeznaczony na przebranie dziecka w szatni. System rozlicza pobyt dziecka w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku naruszenia czasu z uwzględnieniem wymienionego wyżej bufora system naliczy odpłatność za kolejną godzinę.
 
a) W przypadku imprez organizowanych przez przedszkole (np. wycieczki, spotkania, popołudniowe itp.) w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.
 
4. System elektroniczny przewiduje dodatkowe zdarzenia, przypisywane indywidualnie każdemu dziecku realizującemu dane zajęcia, wykraczające poza godziny deklarowane przez rodzica.
 
a) katecheza
b) pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
W tym czasie, dla dziecka korzystającego z w.w. zajęć nie jest naliczana dodatkowa opłata, natomiast po przekroczeniu tego czasu z uwzględnieniem 10 minutowego bufora, system nalicza opłatę jak za dodatkowa godzinę pobytu dziecka.
 
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku opisanego w pkt.2 system naliczy obecność dziecka od godziny
 
a) otwarcia przedszkola w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji
b). do zamknięcia przedszkola w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.
 
6. Regulamin wchodzi w życie 01.09.2018r.